//////

ZJAWISKA I PROCESY INFORMACYJNE W NAUCZANIU

Kanał informacyjno-dydaktyczny. Specyficzna sytuacja naszego kraju, który wkroczył na drogę intensywnego rozwoju, wymaga na odcinku kształcenia kadr już nie cząstkowych usprawnień, ale kompleksowych zmian zarówno w treści, jak i w for­mach nauczania. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw Raport o Stanie Oświaty i podjęta na tej podstawie re­forma szkolnictwa w Polsce. Jest to zadanie niezmier­nie trudne, reformować bowiem trzeba zarówno treść, jak i formy oraz metody nauczania. Konieczne są też zmiany relacji wiążących ze sobą obszary problemów dydaktycznych i organizacyjnych.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!