//////

ZESPÓŁ OBIEKTÓW

W zespole obiektów biorących udział w procesie komunikowania występuje dysponent, wykonawca, tworzywo, użytkownik, ekwi­walent wytworzonego produktu. Ponieważ tworzenie i przesyłanie informacji polega na przesuwaniu się w czasie i przestrzeni sygnałów oraz przekształcaniu pew­nego tworzywa, proces informacyjny można potrakto­wać jako proces przetwarzania. W kooperatorze komu­nikowania dysponentem jest oczywiście człowiek, pro­ducentem i użytkownikiem także (ten sam lub inni ludzie), natomiast narzędziem — język i symbole tego języka, z których buduje się komunikaty. Tworzywem jest taki człowiek, który został przekształcony w oso­bę poinformowaną. Ekwiwalentem może być np. świa­dectwo ukończenia szkoły, dyplom, pieniądze itp.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!