//////

Z INFORMACYJNEGO PUNKTU WIDZENIA

Z informacyjnego zatem punktu widzenia tworem językowym w gramatykach produkcyjnych będą tylko „reguły gramatyczne”, regu­ły składania elementów. Tak więc obok języków natu­ralnych (wraz z językiem formalnym) i sztucznych mo­żemy mówić o języku produkcyjnym, w którym za­miast słownika mamy zbiór części i podzespołów, a za­miast gramatyki — instrukcje i reguły technologiczno- -montażowe. Obecnie ogromne znaczenie mają języki maszyn ma­tematycznych, nazywane językami cyfrowymi, gdyż podstawowymi symbolami ich słownika (alfabetu) są cyfry. W odniesieniu do tych języków trudno jest mó­wić o znajomości ich gramatyki.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!