//////

WŁAŚCIWA BUDOWA

Układ taki może więc mieć właściwą sobie bu­dowę, czyli strukturę utworzoną na podstawie pewnych założeń, aby wszystkie jego części koordynowane okre­ślonymi procesami informacyjnymi pracowały dla ja­kiegoś celu ustalonego a priori dla całego układu. A za­tem można mówić o istnieniu organizacji tego układu. Takie układy przyjęto również nazywać systemami. System jest to więc zbiór części współdziałających zgodnie z określoną strukturą-organizacją, przeniknię­ty procesami informacyjnymi sterującymi i koordynu­jącymi pracę tych części dla osiągnięcia przez cały sy­stem jakiegoś celu.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!