//////

WIELE CENNYCH PRAC

Wiele cennych prac z tego za­kresu ukazuje się również i w naszej literaturze nauko­wej, a między innymi cenne elementy wnoszą prace Jarosława Rudniańskiego. Zakres problemowy prac w tej dziedzinie jest bardzo szeroki, a pole twórczej pracy naukowej — bardzo rozległe, szczególnie dla ze­społów badawczych złożonych z informatyków, elektro­ników, psychologów i pedagogów. Z. rozpatrywanego punktu widzenia na szczególną uwagą zasługują następujące prace tego autora: Efektywność myśle­nia, Warszawa 1964; O myśleniu skutecznym, Warszawa 1964; Przed decyzją, Warszawa 1965; Sprawność umysłowa, Warsza­wa 1967; „Zagadnienie dobrej i złej roboty w metodyce oddzia­ływania słownego”.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!