//////

WIĘKSZE ZBIOROWISKA

Mając na uwadze większe zbiorowiska lub narody trze­ba studiować ich historię, obyczaje, tryb życia itp. Wi­dzimy więc, że repertuar metod jest bardzo urozmai­cony, a możliwości ich stosowania praktycznie dostęp­ne, szczególnie jeśli chodzi o działanie „nie wprost”. Istnieje tu pewna analogia np. do układów elektrono­wych, gdyż o ich własnościach typowo elektrycznych można wnioskować nie tylko przez przyłożenie wprost impulsów elektrycznych, lecz stosując również np. ba­dania temperaturowe, analizę matematyczną itp. Niewątpliwie problem doboru metod ‚ formowania właściwej struktury informacyjnej znajduje się na sty­ku cybernetyki z psychologią i socjologią. Wydaje się, że zintegrowany wysiłek tych trzech nauk powinien do­prowadzić do opracowania metodyki praktycznie uży­tecznej.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!