//////

WIĘKSZA NIEPEWNOŚĆ

Oczywiście niepewność jest tym większa, im więcej wystąpiło zdarzeń, a prawdopodobieństwa ich są do sie­bie zbliżone. Jeżeli stnieją np. dwa zbiory zdarzeń i gdy z wiado­mości o tym, co się dzieje w jednym zbiorze, redukuje­my naszą niepewność zależnie od tćgo, co się dzieje w drugim, to mamy do czynienia z przekazywaniem informacji.     Na_tym_tle powstaje pytanie: jaki jest związek mię- C dzy informacj myśleniem? Pod wpływem bodźców występują reakcje. Jeżeli pe­wna reakcja spośród wszystkich możliwych jest naj­efektywniejsza ze względu na sytuację zewnętrzną i na stan umysłu w danej chwili, nazywamy ją reakcją op­tymalną.Wewnątrz organizmu działają bowiem czynniki mo­tywacyjne, zmieniające się pod wpływem otoczenia.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!