//////

WARTOŚĆ UŻYTECZNA INFORMACJI

M. Bougard w swojej pracy O pojęciu informacji uży­tecznej  mówi o związkach między semantyką i prag­matyką informacji a celami, zadaniami, jakim ma ona służyć, oraz metodami ich rozwiązania. Wyróżnia poję­cie „informacji utajonej” jako informacji skumulowa­nej w odbiorniku, jakim jest człowiek. Zależność war­tości użytecznej informacji od informacji utajonej po­daje Szrejder w pracy pt. O semantycznych aspektach teorii informacji.Mówiąc o celu badań, mamy na myśli ukierunkowa­ne działanie odbiornika informacji, np. ukierunkowane myślenie twórcze.Wartość użyteczna informacji naukowej zależy także od czasu, starzeje się ona bowiem i ulega zmniejsze­niu. Istnieją metody oceny starzenia się informacji, np. poprzez badanie rozkładu wypadków odsyłania do da­nej informacji i powoływania się na nią.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!