//////

W TOKU ROZUMOWANIA

W toku rozumowa­nia kojarzymy bowiem na podstawie nabytych uprzed­nio doświadczeń (nauki) pewne związki istniejące po­między całymi układami bodźców a układami reakcji  w zależności od pozytywnych wyników^ naszych po­przednich doświadczeń lub negatywnych ^doznań sko­jarzenia te wzmacniamy lub osłabiamy .^Wzmacniane lub osłabiane skojarzenia stanowią jakby wskazania lub przeciwwskazania dla toku myślenia.Działanie umysłu odbywa się więc według określo­nych zasad rozumowania drogą skojarzeń ^wzmocnio­nych, niejako metodą budowania łańcucha reakcji. W ten sposób dochodzimy zazwyczaj do rozwiązania jakie­goś problemu stanowiącego cel naszego działania inte­lektualnego. Mówimy wtedy, że uzyskaliśmy określone wyniki drogą rozumowania. W tym procesie wspo­magamy się informacjami czerpanymi z’własnego ma­gazynu pamięci, tj. doświadczenia, i różnych magazy­nów zewnętrznych, np. bibliotek.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!