//////

W SENSIE FORMALNYM

W sensie formalnym językiem nazywa się zbiór wszystkich skończonych ilościowo ciągów symboli utworzonych na bazie określonego słownika. Skończone ilościowo ciągi symboli to zdania w następującym sen­sie. Jeżeli mamy np. słownik złożony z symboli: OAD+, to zdanie (słowa) będą tworzyły różne ciągi, np.OOn + + ;ADD + + ; □□AOOO; + + +AAA, itd. Jeśli słownik nasz składa się, załóżmy, tylko z dwóch symboli: tak—nie, to zdaniami (słowami) w języku opartym na takim słowniku będą ciągi: tak — tak — nie, nie — tak — nie, nie — nie — nie — tak itd.Zamiast stosowanego poprzednio graficznego ozna­czenia symboli słownika można nadać im postać fizy­czną, powiedzmy, impulsów elektrycznych np. o dodat­nim i ujemnym kierunku prądu i budować z nich pew­ne ciągi. W lingwistyce matematycznej przyjmuje się, że pojedynczy symbol jest także zdaniem (nawet sym­bol elementarny).

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!