//////

W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

W procesie dydaktycznym odbiornik informacji na­leży traktować jako obiekt sterowany, zawierający określony zasób wiadomości i dostosowany do zakumu­lowania w nim nowej wiedzy. Obiekt ten jest począt­kowo sterowany bezpośrednio, później w sposób ada­ptacyjny, a na najwyższym poziomie staje się układem do wydobywania informacji, tj. układem samosterują- cym. Są to kolejne fazy stanu odbiornika, trwające krótsze lub dłuższe okresy czasu, np. obejmujące ko­lejno: szkołę podstwową, średnią, wyższą i studia po­dyplomowe. Można także potraktować odbiornik z punktu widzenia dokonania pewnych zmian w jego strukturze, np. na kursie specjalistycznym trwającym kilka tygodni.

Leave a Reply

    Copyright © 2019 . All rights reserved. Powered by wordpress.org
    error: Content is protected !!