//////

W EFEKTYWNY SPOSÓB

W jaki efek­tywny sposób technika informacyjna może wpływać na usprawnienie procesu dydaktycznego i optymalizację osiąganych wyników? Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że technika informacyjna wywiera wpływ na proces dy­daktyczny przez: zastosowanie urządzeń informatyki, takich jak: au­tomaty dydaktyczne, elektroniczne maszyny cyfrowe, displaye itp.;użycie schematów myślenia w zakresie zastosowań aparatury pojęciowej teorii informacji do opisu proce­su przekazywania wiedzy.Jeżeli chcemy, żeby uczenie się było procesem twór­czym, należy dążyć, aby uczący się także współdecydo­wał: kiedy i gdzie należy użyć maszyny matematycz­nej lub innego urządzenia informatycznego oraz w jaki sposób je wykorzystać.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!