//////

TWÓRCZE UCZENIE SIĘ

Uczenie się może być twórcze lub nie, zależnie od pojmowania przez uczącego się istoty tego procesu. Nie- twórcze będzie w wypadku, kiedy ktoś uczy się na pa­mięć, to znaczy tylko magazynuje pewne informacje, aby je potem w miarę potrzeby wydobywać z pamię­ci niejako odruchowo. Magazynowanie takie odbywa się bez jakiejś ich obróbki, przetwarzania, a co naj­wyżej — przy korzystaniu z pewnych analogii po­magających nam je selekcjonować i magazynować. Uczenie się może być jednak procesem twórczym, je­żeli odbierane informacje stają się impulsem wyzwa­lającym łańcuch skojarzeń prowadzących do samodziel­nego wytworzenia nowych informacji.

Leave a Reply

    Copyright © 2019 . All rights reserved. Powered by wordpress.org
    error: Content is protected !!