//////

TRÓJPODZIAŁ SEMIOTYKI

Dlatego też czę­sto semiotykę dzieli się dwojako: gdy przedmiotem ba­dań jest znak (w szerokim sensie) jako wszelkie two­rzywo służące komunikacji między ustrojami działają­cymi, lub też gdy przedmiotem badań jest komunikat, tj. znak w węższym znaczeniu, służący porozumiewaniu się ludzi.-W pierwszym przypadku w ramach semiotyki wystę­pują działy:1.    Syntaktyka, nauka zajmująca się badaniem związków o charakterze reguł gramatycznych (składów) między poszczególnymi wyrażeniami (znakami) w proce­sie komunikowania się ludzi.    Semantyka, aw szczególności semantyka ling­wistyczna, badająca związki między znakami i znacze­niami rzeczy (desygnatów), których dotyczą, również w ujęciu historycznym.   Pragmatyka, badająca stosunki zachodzące między znakami słownymi a tymi, którzy się nimi po­sługują, tj. nadawcami i odbiorcami.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!