//////

ŚWIADOME FORMUŁOWANIE

W rozdziale pierwszym wspomniano, że informacja zawarta jest zawsze w określonym komunikacie skon­struowanym w pewnym języku przedmiotowym — na­turalnym lub sztucznym. W przypadku wymiany infor­macji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem jest to ję­zyk naturalny lub naturalno-formalny, specjalistyczny; w przypadku zaś wymiany informacji między maszyna­mi lub ludźmi a maszynami jest to język sztuczny. Język służący do świadomego formowania komunika­tów informacyjnych stanowi w zasadzie osiągnięcie ty­powe dla człowieka, aczkolwiek dziś mówimy także o    językach natury, np. kodach biologicznych, genetycz­nych itd.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!