//////

ŚRODKI TECHNICZNE

Maszyna nie potrafi sterować mechanizmami konfliktu problemowego, może natomiast pomóc w jego łagodzeniu, gromadząc informacje i przetwarzając je zgodnie z twórczym programem. Maszyna nie zastąpi człowieka w myśleniu heurystycznym, lecz przeprowa­dzi za niego systematyczne poszukiwania w określo­nym polu informacji i wybierze określone informacje z szybkością niedostępną dla umysłu ludzkiego. Maszy­na jest niedościgłym rachmistrzem i realizatorem twór­czych poleceń.Środki techniczne, a m. in. urządzenia informatycz­ne, można stosować np. do zorganizowania dróg i rodza­jów przekazu informacji, tj. sterowania zewnętrznymi czynnościami dydaktycznymi, sporządzania materiałów pomocniczych, mechanicznego agregowania informacji itp.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!