//////

RODZAJE WEJŚĆ

Można wyróżnić następujące rodzaje wejść:biologiczne, wrażliwe na działanie instynktów pierwotnych;    psychiczno-uczuciowe, wrażliwe na skojarzenia zewnętrzne i poczucie „wewnętrznej wygody psychicz­nej” — wejścia te mogą być związane z tzw. podświa­domością;  rozumowe, selektywne i wrażliwe na: argumenty i rozumowanie logiczne, autorytet naukowy, fakty i do­wody rzeczowe itp.W ramach tych trzech zasadniczych rodzajów wejść każda jednostka ma właściwą sobie charakterystykę „wejściowo-wyjściową”, czyli funkcję wyznaczającą re­akcje wyjściowe w zależności od natężenia i rodzaju sy­gnałów wejściowych. Funkcję tę można przedstawić tyl­ko w postaci bardzo ogólnej, symbolicznie, a praktycz­nie jedynie opisowo, gdyż aktualnie aparatura matema­tyczna jest jeszcze zbyt uboga, aby wyrazić wielopara- metryczną (wieloprzestrzenną) złożoność określających ją czynników.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!