//////

RODZAJ SYSTEMU SPOŁECZNEGO

Na tle powyższych rozważań wypada jeszcze wyjaś­nić z cybernetycznego punktu widzenia, dlaczego stru­ktura informacyjna zbiorowości jest inna niż struktura jednostki, czym różni się struktura informacyjna zbio­ru jednostek rozproszonych, jakim jest tzw. opinia spo­łeczna, od informacyjnej struktury tłumu?Weźmy pod uwagę tłum jako jeden z rodzajów zbio­rowości ludzkiej, praktycznie często występujący przed­miot oddziaływania psychologicznego.Tłum jest szczególnego rodzaju systemem społecz­nym, żywiołowo i doraźnie powstałym oraz impulsyw­nie działającym bez stałego kierownictwa jako regula­tora; w systemie tym poszczególne elementy (ludzi) łą­czą silne więzi psychiczne przejawiające się we wspól­nym pozytywnym lub negatywnym, lecz zawsze spon­tanicznym, zachowaniu w stosunku do określonego celu.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!