//////

PROBLEM ROZPOZNANIA

Problem rozpoznania wią­że się bowiem z problemem „wydobywania” informa­cji przez system (może nim być człowiek lub maszyna). Rozwiązania wynikających stąd problemów można szu­kać w teorii optymalizacji systemów wydobywania in­formacji. Z rozpoznaniem informacyjnym powiązana jest inna funkcja odbiornika, a mianowicie funkcja fil­tracji, czyli selekcji informacji. Problem ten można po­traktować z pozycji statystyczno-matematycznej, for­mułując reguły podejmowania decyzji co do wyboru określonej informacji ze zbioru informacji dochodzą­cych, traktowanych jako ciąg zdarzeń losowych — pro­ces przypadkowy. W wypadku dydaktyki taki proces w zasadzie nie występuje, choć bywają sytuacje, w któ­rych informację dydaktyczną można uznać za przypad­kową, jak to występuje z reguły w studiach doktoran­ckich czy podyplomowych.

Leave a Reply

    Copyright © 2019 . All rights reserved. Powered by wordpress.org
    error: Content is protected !!