//////

PODSTAWY ORGANIZACJI

U podstaw organizacji kanałów łączności w sensie technicznym znajduje się ilościowy aspekt informacji, określony przez Shannona. Pojęcie stanowiące punkt wyjścia dla ilościowej teorii informacji nie uwzględ­nia więc (w zasadzie) interesu odbiornika. Inaczej mó­wiąc, organizatorów i techników łączności nie intere­suje, czy informacja wywołała w odbiorniku określo­ny skutek, czy odbiornik wyciągnął właściwe wnioski i działał zgodnie z treścią informacji zawartej w otrzy­manych sygnałach. Gdyby więc organizowano kanał łączności dla po­trzeb dydaktyki na bazie li tylko ilościowej teorii in­formacji, trudno byłoby skojarzyć jego sprawność z ce­lami właściwymi dydaktyce, ukierunkowanymi na od­biornik, tj. na słuchacza.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!