//////

OPTYMALNY KOMUNIKAT MIĘDZYLUDZKI

Prakseosemiotykę (semiotykę w ujęciu prakseologii, nauki o sprawnym działaniu), zajmującą się tworzeniem optymalnych komunikatów i kodów, ja­ko ich tworzywa, zapewniających sprawne porozumie­wanie się ludzi w procesie racjonalnego działania; dla­tego też prakseosemiotykę nazywa się nieraz teoriąOptymalnego komunikatu międzyludz­kiego.W zakresie interesujących nas aspektów informacji najogólniejszy, a zarazem najpraktyczniejszy dział se­miotyki reprezentuje pragmatyka. Semantyka koncen­truje się na znakach i desygnatach, nie zajmuje się na­tomiast konkretnymi aktami wymiany informacji, syn- taktyka zaś, ograniczając się do znaków, bada reguły (gramatyki) tworzenia z nich- zdań w danym języku.Do opisu reguł odnoszących się do tworzenia i ana­lizy języka przedmiotowego służy odpowiedni metaję­zyk, czyli język danego języka.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!