//////

OPRACOWANIA TEORETYCZNE

Istnieją podstawy, aby opracowania -teoretyczne w tych dziedzinach zaadaptować do procesów dydakty­cznych, kładąc nacisk na stronę semantyczną i psycho­logiczną pojęcia informacji. Opracowano ‚bowiem teo­retycznie w ujęciu sformalizowanym takie problemy, jak: metody optymalizacji systemów wydobywania in­formacji, metody klasyfikacji obiektów i zasady kon­struowania układów klasyfikacyjnych, problem roz­poznawania , ogólne metody filtracji informacji.Wydaje się, że powyższe refleksje dotyczące zasto­sowań pojęć i technik informacyjnych w dydaktyce skłaniają do następujących wniosków:Proces dydaktyczny jest procesem informacyjnym przebiegającym w systemie sterowania.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!