//////

ODPOWIEDNIE PODEJŚCIE

Gdyby można było wyznaczyć tę funkcję wystarcza­jąco precyzyjnie, tzn. opisać kształt zależności reakcji od pobudzenia, wtedy funkcja ta dawałaby nam właśnie obraz Ibardzo złożonej struktury informacji, jaką trze­ba dostarczyć do wejść układu, aby na wyjściach zare­jestrować wynik z góry określony. Nasuwa się pytanie: czy takie podejście do projekto­wania informacyjnej struktury oddziaływania propa­gandowego jest obecnie praktycznie możliwe? Wydaje się, że pozytywna odpowiedź mogłaby tylko dotyczyć wypadków propagandy wąsko ukierunkowanej lub od­działywania psychologicznego w zakresie ograniczonym do środowisk względnie jednolitych z punktu widzenia celu tego oddziaływania.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!