//////

ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE

Z tego też względu od psychologu ogólnej i spo­łecznej należy oczekiwać wielu poważnych prac nauko­wych dotyczących zastosowania cybernetycznej apara­tury pojęciowej i badawczej do sformalizowania sze­regu pojęć, a m. in.: facylitacji, naśladownictwa, su­gestii, sympatii itp. Reasumując, jeżeli informacja zostanie odpowiednio dopasowana do wewnętrznej struktury adresata, wtedy, wchodząc w nią, wypełni tę strukturę harmonijnie. Oznacza to, że każdy element informacji dojdzie do właściwego miejsca w tej strukturze i pobudzi do dzia­łania cały system na niej oparty. Jeżeli natomiast kon­strukcja informacji nie będzie dopasowana do we­wnętrznej struktury, to przynajmniej część, jeżeli nie wszystkie informacje, zostanie przez nią odrzucona. Często poszczególne porcje informacji nadchodzące ko­lejno nakładają się na siebie i wzajemnie zakłócają, marnując w ten sposób cały przekaz informacyjno- -propagandowy.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!