//////

OCENA JAKOŚCI INFORMACJI

Ocenę jakości informacji naukowej, jej wyszukiwa­nie, selekcję, klasyfikację, pragmatyczną analizę i syn­tezę, uwielokrotnianie, technikę zbierania informacji itp. czynności możemy określić jako elementy pewnej technologii informacyjnej ‚badań naukowych. W odpo­wiednie ogniwa tej technologii wkraczają środki infor­matyczne pracujące na bazie statystycznej teorii in­formacji, np. w zakresie wyboru informacji ze zbiorów informacyjnych, organizacji kanałów łączności i prze­syłania, przetwarzania itp.Jeżeli chodzi o podstawowe cele oddziaływania infor­macji w odniesieniu do człowieka jako twórcy, to cho­dzi także o zorganizowanie systemu informacji inspiru­jących go twórczo, czyli informacji o metodach twór­czego myślenia w ogólności, a w zakresie badanego przedmiotu — o sposobach rozwiązywania problemów. Są to więc aspekty heurystyczne.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!