//////

NIEWYGODA PSYCHOLOGICZNA

W takim wypadku człowiek dąży spontanicznie do jej usunię­cia przez rozwiązanie problemu polegającego na uplaso­waniu w swojej wewnętrznej strukturze nowego poję­cia lub korekcie tej struktury, aby mogła wchłonąć no­we pojęcie.Konflikt informacyjny inicjuje więc myślenie ukie­runkowane i działalność poznawczą.Jakie są przyczyny konfliktu informacyjnego? Można by tu wyróżnić:.    wątpliwość — powodującą pobudzenie, a jed­nocześnie działanie heurystyczne,    rozterkę — ujawniającą jednakowe skłonności do wzajemnie wykluczających się przekonań,sprzeczność — jako presję czynników skła- – niających do jednoczesnego uznania dwóch sprzecznych przekonań;niezgodność strukturalną — gdy nowe poję­cie nie mieści się w kategoriach pojęć już przyswojo­nych;dezorientację — w postaci luki lub niepeł­nej informacji powodującą niepewność co do istoty zjawiska;wewnętrzny niepokój — jako rodzaj we­wnętrznej niewygody psychologicznej (np. tzw. „ciasna uliczka”, poczucie bezradności itp.).

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!