//////

MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A AUTOMATEM

Dalszy rozwój człowieka to nic innego, w świetle nauk informacyjno-cyber- netycznych, jak odbiór, przetwarzanie i przekazywanie informacji, składające się na cały jego proces poznaw­czy. Odbiera on informacje albo z zapasu „pamięci spo­łecznej” w gotowej postaci (książki, tradycje, dzieła sztuki itp.), albo w wyniku (bezpośredniego zetknięcia się ze światem materialnym. Z punktu widzenia odbioru informacji występują tu analogie między człowiekiem i automatem, a miano­wicie: dane dziedziczne odpowiadające planowi budo­wy automatu, wyuczone instrukcje — zmagazynowa­nym informacjom, wiadomości bezpośrednie — infor­macjom aktualnie wprowadzonym do automatu jako dane do programowej przeróbki.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!