//////

METODY I SPOSOBY

Metody i sposoby zewnętrznego wpływania na pro­ces odbioru i przetwarzania informacji przez człowieka, zakres oddziaływania środków masowego przekazu, pró­by wejścia do podświadomości, próby wejścia do ukła­du neurofizjologicznego.Możliwości algorytmizowania działania propagan­dowego i użycia maszyn matematycznych do sterowa­nia procesami propagandowymi i ich prowadzenia.Rozważmy pokrótce te zagadnienia.Jak rozumieć pojęcie: wewnętrzna struktura informącyjna człowieka i środowiska? Chodzi po prostu o to, że od dziecka jesteśmy przyzwyczajeni m. in. do okre­ślonego języka i właściwej mu specyfiki, mamy pew­ne upodobania wrodzone lub nabyte, które powodują selekcję dopływającej do nas informacji (np. możemy być uczuleni na sprawy granic zachodnich.naszego kra­ju, rozwój nauki, warunków bytoWych, turystyki itp.).

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!