//////

METODY BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Na początku linii można by dokonywać odpowiedniej kompresji częstotliwościo­wej, a na końcu — dekompresji sygnału. Podobnie mo­żemy postąpić nie tylko w stosunku do sygnału jako fi­zycznego nośnika symbolów językowych, lecz i przy bu­dowie zwrotów i zdań językowych; możemy też używać skrótów symbolicznych dla samych słów, *co <2x6sztą Metody badań statystycznych zastosowane do badań językowych wykazały ponadto, że często występują­ce słowa, symbole i zwroty niosą mniej informacji niż się czyni w wypadku stenografii.słowa i symbole występujące rzadziej, że ilość infor­macji zmniejsza się wraz ze wzrostem częstotliwości ich występowania.Te ogólne uwagi są interesujące ze. względu na infor­macyjne podejście do języka. Analizując np. budowę wyrazów, łatwo dochodzimy do wniosku, że składają się one z elementów, które często występują samodziel­nie, poza tymi wyrazami, i stanowią rdzenie znaczenio­we, oraz z różnych przedrostków, przyrostków itd.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!