//////

MATEMATYCZNY OPIS

Istnieje nawet matematyczny opis nad­miaru informacji w postaci umownych prawdopodo­bieństw. 2ródło informacji ustalające symbole zgodnie z praw­dopodobieństwem ich występowania nazywa się stocha­stycznym, a odpowiadające im kolejne wiadomości — szeregiem stochastycznym. Zależności oparte na ra­chunku prawdopodobieństwa mogą mieć charakter za­kładający prawdopodobieństwo powstania jakiegoś Y przy założonym wystąpieniu X lub zakładający prawdo­podobieństwo różnych konfiguracji literowych czy słow­nych. Za przykład szeroko pojętych zależności może słu­żyć zasada skrótów stenograficznych.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!