//////

KSZTAŁT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY

Oczywiście stopnie uczulenia zależą od środowiska, wy­chowania, kierunku ukończonych studiów, poziomu wy­kształcenia i przeżyć osobistych. Np. człowiek, • który przeżył obóz zagłady lub walczył w partyzantce,. może inaczej reagować na pewne zjawiska społecznie szkodlir we niż ten, kto wówczas żył we względnym, dostatku. Stosunek czynnika racjonalnego do czynnika uczucio­wego, warunki bytowe i stan fizjologiczny, stan rodzin­ny itp — to dalsze elementy wpływające na struk­turę informacyjną człowieka i jego środowiska, na jej podatność i selektywność wobec określonego typu in­formacji. Kształt tej wewnętrznej struktury informa­cyjnej decyduje o układzie pragnień człowieka. A prag­nienia te to właśnie kryteria selekcji informacji lub ina- czej — „warunki rezonansu”.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!