//////

KONTAKT Z OTOCZENIEM

Reperkusje kontaktu z otoczeniem zaznaczają się w naszym umyśle powstawaniem  bądź pewnych wyo­brażeń — obrazów przedmiotów i zjawisk, bądź znaków i symboli ich zastępujących — np. w postaci słów języ­ka naturalnego lub symboli języka sztucznego. Jest to reakcja na pobudzenie informacyjne naszych zmysłów. Jako dalsza konsekwencja tego pobudzenia w „umyśle tworzą się pewne „łańcuchy reakcji” pod wpływem za­równo bodźców płynących ze świata zewnętrznego, jak i z naszego własnego wnętrza — np. z pamięci, doświad­czenia.Od myślenia odróżnić można pojęcie rozumowania.ile myślenie oznacza czynności pewnej roboty inte­lektualnej, o tyle rozumowanie można uważać za me­tody porządkowania tych czynności.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!