//////

KONIECZNOŚĆ WSPARCIA

I tu właśnie zachodzi konieczność wspomożenia mo­żliwości człowieka przez „maszynę informacyjną”. Zor­ganizowanie dróg przekazu informacji kontrolnych od słuchacza, obserwacja jego zachowania się, statystycz­na ocena sytuacji w środowisku audytoryjnym itd. — to przykłady sytuacji, w których wykorzystujemy róż- i ne tzw. urządzenia informatyczne, a m. in. maszyny egzeminujące, sygnalizatory reakcji itp. Maszyny spełniają tu rolę organizacyjną względem czynności ze­wnętrznych.Skonfrontujmy teraz możliwości zastosowania środ­ków informatyki z podstawowymi zjawiskami z zakresu tzw. myślenia twórczego.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!