//////

KONFRONTACJA INFORMACJI

Myślenie można więc uznać za proces konfrontowania informacji bodźcującej z informacją zawartą w pamię­ci, dokonujący się w umyśle, a przy tym w ramach ustalonego systemu symboli. A zatem myślenie jest cią­giem utajonych reakcji symbolicznych, pośredniczących między pobudzającymi bodźcami-symbolami a ostatecz­ną reakcją umysłu. W ten sposób rozumowanie jest for­mą transformacji owych informacji, odbywającą się na podstawie doświadczenia.Jak wynika z poprzedniego podrozdziału, myślenie, jako łańcuch reakcji symbolicznych, jest jednoznacz­ne z procesem przetwarzania informacji dotyczą­cych zachowania się jakiegoś obiektu, w którym pro­ces ten odbywa się.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!