//////

ISTOTA WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY INFORMACYJNEJ

Jak wynika, z powyższej cybernetycznej interpreta­cji definicji propagandy, jest to problem par excellen- ce cybernetyczno-informacyjny. Tak też będziemy da­lej tę sprawę traktować. Jakie wobec tego można wziąć pod rozwagę zagadnienia składające się na strukturę procesu propagandy. Wydaje się, że należałoby m. in. rozpatrzyć: Istotę wewnętrznej struktury informacyjnej ukła­du: człowiek—środowisko.Metody rozpoznawania tej struktury.Projektowanie struktury informacji propagando­wej odpowiednio dopasowanej do wewnętrznej struktu­ry adresatów.Możliwości formowania wewnętrznej struktury środowiska, aby wpadła ona w „rezonans” przy działa­niu pewnymi „impulsami”.Problem odbioru informacji przez człowieka z punktu widzenia fizjologii i psychologii oraz mecha­nizm jej przetwarzania w mózgu.


Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!