//////

INFORMACJA W ORGANIZACJI NAUKI I BADAN NAUKOWYCH

Wszelki proces naukowo-poznawczy, a krócej — pro­ces badawczy, można traktować jako układ, w któ­rym podstawowymi elementami są ludzie, środki ma­terialno-techniczne, a także wartości reprezentujące aktualny stan wiedzy. Ponieważ elementy tego układu łączą określone relacje, czyli występuje określona stru­ktura, zatem można mówić o pewnym „systemie”. Ba­danie naukowe można rozpatrywać jako system, w któ­rego ramach zachodzą głównie procesy informacyjne, poszukiwanie, wybór i przetwarzanie istniejących in­formacji oraz wytwarzanie nowych informacji. Proce­sy informacyjne wspomagane są procesami przetwarza­nia materii.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!