//////

GROMADZENIE INFORMACJI

Gromadzimy więc informacje o informacjach merytorycznych w celu dokonania oceny ich wartości, klasyfikowania itp. Poszukujemy i wydobywamy in­formacje o skuteczności i użyteczności informacji me­rytorycznych, o ich wartościach inspirujących i ich relewantości. Poszukujemy informacji heurystycznych, np. poprzez analizę logiczno-informacyjną tekstów. Ro­bimy to wszystko dlatego, aby wesprzeć proces twór­czego myślenia, uczynić go bardziej efektywnym. Oczy­wiście wykorzystujemy przy tym techniczne środki łączności i środki logicznego maszynowego przetwarza­nia informacji. Rozważania w tym rozdziale dotyczą skojarzenia dwóch pojęć: informacji i propagandy oraz próby spoj­rzenia na działanie zwane propagandą przez pryzmat cybernetycznej aparatury pojęciowej.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!