//////

FORMY POZNANIA

Dotyczy to oczywiście tylko form zmysłowego poznania, przy nie wykrytych dotąd jeszcze zjawiskach percepcji zaliczanych do para­psychologii. Wiemy np., że sen odtwarza obrazy nie no­towane w naszej świadomości, ale często logicznie po­wiązane. Skąd one płyną do mózgu jako centrum od­bioru informacji? W zasięgu percepcji zmysłowej znaj­dują się miliony informacji, lecz Wybieramy tylko nie­które. Jakie znaczenie ma układ pola obserwacji? Czy zbierane w świadomości informacje przepływają przez sito, które przepuszcza tylko te, które dotyczą optymal­nego w danej chwili zachowania się? A jeśli pozbędzie­my się poczucia optymalizacji, czy w naszej świado­mości nagromadzi się taki sam zestaw informacji?

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!