//////

FAZY ZMIAN STANU ODBIORNIKA

Fazy zmian stanu odbiornika należy również projektować zależnie od sytuacji dydaktycznej, np. prowadząc wykład dla ludzi z wyższym wykształ­ceniem, lecz w zakresie zupełnie nowej dla nich dyscy­pliny, lub też wprowadzając do nowego tematu. Oczy­wiście im wyższy jest poziom intelektualny słuchacza i im większy zasób jego wiedzy, tym krótsze mogą być poszczególne okresy zmiany jego stanu jako odbiorni­ka, tj. od sterowanego bezpośrednio przez wykładowcę do stanu, w którym będzie samodzielnie „wysysał” wie­dzę ze źródła: książki, wykładu, eksperymentu fizycz­nego itp.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!