//////

DOMINUJĄCE WIĘZI

Nasuwa się pytanie: czy można z góry przewidzieć i wyznaczyć ogólną wejściowo-wyjściową funkcję od­działywania propagandowego oraz zaprojektować od­powiadającą tej funkcji organizacyjno-informacyjną strukturę zbiorowiska? Doświadczenie podpowiada, że jest to możliwe tylko w wypadku zbiorowości, nad któ­rą panuje kierownictwo formalne (stałe lub doraźne). Natomiast z punktu widzenia teorii, rozwijanej dotych­czas głównie przez psychologię społeczną, poszukiwa­nie ogólnych rozwiązań jest nadal problemem otwar­tym, a przy tym społecznie ważnym.Chodzi bowiem m. in. o to, aby umieć określać, ja­kie więzi powinny dominować: biologiczne, psycholo- gicznó-uczuciowe czy rozumowe, co i w jaki sposób ma tłum integrować, a co może go w razie potrzeby zde­zintegrować.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!