//////

DOCHODZĄCE DO CZŁOWIEKA SYGNAŁY

Jeżeli chcemy wiedzieć, jak czło­wiek postąpi w sytuacji, którą mu stworzymy na dro­dze propagandy, musimy uprzednio poznać, co zacho­dzi w jego „wnętrzu”. Jeżeli zamierzamy wywrzeć wpływ na działanie tego człowieka, to powinniśmy umieć oddziaływać na jego wewnętrzne procesy wy­woływane przez otaczającą go rzeczywistość.Dochodzące do człowieka sygnały wymagają odpo­wiedniej ich rejestracji, rozkodowania i zorganizowania w pewien system odpowiadający, jak o tym już mó­wiono, wewnętrznej strukturze psychicznej człowieka. Aby wiedzieć, jak się człowiek zachowa w danej sy­tuacji, trzeba przewidzieć, jak on tę sytuację rozumie. Odbierając informację za pomocą zmysłów, człowiek przetwarza ją na poglądy, postawy, hipotezy i podej­muje na ich podstawie decyzje stanowiące jego akty woli. Tym procesom towarzyszy myślenie twórcze.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!