//////

REAKCJE W ZBIOROWISKU

Aby ukazać sumowa­nie się reakcji w zbiorowisku, posłużymy się następują­cym przykładem. Wiadomo, że przeciętny człowiek kocha swoje dzieci, a uzasadnienie tego uczucia nie wymaga stosowania wielu kryteriów rozumowych. Po­nieważ . na ogół każdy jest wrażliwy na samo słowo „dziecko”, wystarczy podać informację, że jakiemuś dziecku dzieje się krzywda, a natychmiast wektory reakcji tych, którzy mają dzieci i je kochają, a jest ich zawsze przeważająca ilość, zsumują się i wywołują po­tężną falę oburzenia. Sytuacje rezonansowe należy tworzyć zgodnie z pra- kseologiczną zasadą racjonalnego gospodarowania, orze­kającą o uzyskiwaniu maksymalnego efektu przy okreś­lonych nakładach (kosztach). W działaniu propagando­wym zazwyczaj najtaniej kosztuje odwoływanie się do uczuć, gdyż wejścia psychologiczno-uczuciowe są najpodatniejsze na rezonans, tzn. bardzo słaby impuls na wejściu daje zwykle duże efekty na wyjściu.

Comments

UZYSKANIE MAKSYMALNEGO ODZEWU

Na czym polegają zjawiska rezonansu w sensie uzys­kania maksymalnego odzewu przy zadanym bodźcu in­formacyjnym? Chodzi po prostu o to, aby informacja dostarczona do układu wywoływała w poszczególnych jego elementach reakcje zgodne i składające się na je­den efekt wypadkowy oraz żeby wszystkie możliwe zja­wiska przeciwdziałające temu podstawowemu efektowi znosiły się nawzajem lub w ogóle nie powstawały. W ta­kich warunkach nawet słaby bodziec, wywołujący w każdym elemencie z osobna nieznaczną reakcję, przy­czynia się do sumowania tych reakcji, a wobec braku przeciwdziałań daje duże efekty.

Comments

ALTERNATYWNE DZIAŁANIE

Mając zbiór alternatywnych działań CIr..,Cn osobni­ka lub zbiorowiska i zbiór możliwych rezultatów tych działań 0lt…,0n} można określić prawdopodobieństwo Pi (i ~ l,…,n) tego, że osobnik lub zbiorowisko pod wpływem danej informacji wykaże określone działanie Ci i(i = 1 można także mówić o prawdopodobień­stwie E-,j tego, że działanie C/, wybrane przez osobni­ka j, doprowadzi do rezultatu Ot o określonym znacze­niu i wartości Vj rezultatu Oj dla osobnika czy zbioro­wiska z. Mówimy wtedy, że oddziałujemy na osobnika lub środowisko, jeśli kształtujemy wielkości Ph Ey i Vj.Aby wywołać określony efekt Oniezbędną ilość informacji można otrzymać z odpowiedniego wzoru i mierzyć ją w tzw. inbitach (lub po prostu bitach). Potrzebną motywację wyznacza się także z odpo­wiedniego wzoru, w którym występują wielkości Pi, E}j, V-t; jednostką miary jest tzw. mobit.

Comments

BRAK WYRAŹNEJ INSTRUKCJI

Jeżeli brak dostatecznie wyraźnej instrukcji omawiającej, co trzeba z informacją zrobić, to nie wystąpi również działanie efektu propa­gandowego, a informację z reguły usuwa się z pamięci jako nieużyteczną. Aby dostarczona informacja dopro­wadziła daną zbiorowość do stanu celowego działania, należy rygorystycznie przestrzegać harmonii stanowią­cej o ilościowej zależności między powyższymi trzema elementami. Stosunek ilościowy zależy jednak od struk­tury wewnętrznej adresata. Zauważmy również, że funkcja „wejściowo-wyjścio- wa” osobnika, a tym bardziej środowiska, prawie nigdy nie wyznacza jednoznacznej reakcji, lecz tylko pewne prawdopodobieństwo wystąpienia określonych działań i ich rezultatów.

Comments

KAŻDA PORCJA INFORMACJI

Każda porcja informacji — pewien blok informacyjny traktujący o   jakimś zjawisku, fakcie czy skojarzeniu myślowym powinien zawierać:Właściwą informację — wiadomość o zaistnieniu faktu i jego cechach.Motywację — dlaczego ten właśnie fakt jest pre­zentowany i w jakim celu.Instrukcję — jak należy spożytkować tę infor­mację na użytek własny lub społeczny. Jeśli chcemy, żeby adresat zarejestrował informację w całości, wewnętrznie ją zaakceptował i użył w dzia­łaniu, to te trzy elementy bloku powinny pozostawać w harmonijnej proporcji ilościowej. Jeśli informacji jest za dużo, nie wiadomo dlaczego i co z nią zrobić, to zo­staje ona przez adresata’ „odbita”, nie utrwalona lub skrócona. Jeżeli informacji jest za mało w stosunku do motywacji, sprawa staje się nieciekawa, oparta na truizmach i powtórzeniach.

Comments

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!