//////

KAŻDY CZŁOWIEK

Każdy człowiek ma własny system tworzenia pojęć i sposób ich porządkowania i zapamiętywania. Oczy­wiście najłatwiej chwyta się te informacje, które pa­sują do tego systemu. Człowiek tworzy go i stale uspra­wnia pod wpływem pragnień, w miarę wzrostu wy­kształcenia i doboru logicznych argumentów w celu jak najszybszego zaspokojenia swych intelektualnych potrzeb. Informacje, oceniane jako przydatne z punktu widzenia zaspokojenia tych potrzeb i pragnień, są wchłaniane przez wewnętrzną strukturę i przyswajane.Informacje zawarte w pamięci człowiek przestraja w postawy i uczucia, a odpowiednie decyzje podejmuje często podświadomie. Nasuwają się pytania: Czy można człowieka zniewolić do przyspieszenia podjęcia takiej decyzji?

Comments

DOCHODZĄCE DO CZŁOWIEKA SYGNAŁY

Jeżeli chcemy wiedzieć, jak czło­wiek postąpi w sytuacji, którą mu stworzymy na dro­dze propagandy, musimy uprzednio poznać, co zacho­dzi w jego „wnętrzu”. Jeżeli zamierzamy wywrzeć wpływ na działanie tego człowieka, to powinniśmy umieć oddziaływać na jego wewnętrzne procesy wy­woływane przez otaczającą go rzeczywistość.Dochodzące do człowieka sygnały wymagają odpo­wiedniej ich rejestracji, rozkodowania i zorganizowania w pewien system odpowiadający, jak o tym już mó­wiono, wewnętrznej strukturze psychicznej człowieka. Aby wiedzieć, jak się człowiek zachowa w danej sy­tuacji, trzeba przewidzieć, jak on tę sytuację rozumie. Odbierając informację za pomocą zmysłów, człowiek przetwarza ją na poglądy, postawy, hipotezy i podej­muje na ich podstawie decyzje stanowiące jego akty woli. Tym procesom towarzyszy myślenie twórcze.

Comments

PRZYCZYNA NIEDOPASOWANIA

Przyczyną tego było niedopasowanie struktury informacji nadawanej do wewnętrznej struktury infor­macyjnej społeczeństwa nastawionego na konkretną rozbudowę kraju, uwrażliwionego na fałszywe infor­macje o osiąganych wynikach w budowie socjalizmu.Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z efek­tywnością działania propagandowego jest odbiór in­formacji przez człowieka jako „maszynę logiczną” prze­twarzającą dane. Jakie procesy percepcji i przetwarza­nia zachodzą przy odbiorze?Dążąc do zdobycia wiedzy o czynnościach ludzkich, motywach działania, czynnikach, które je wywołują, musimy zdawać sobie sprawę, że czynniki zewnętrzne, np. informacje, działają poprzez mechanizmy we­wnętrzne człowieka.

Comments

NIEDOPASOWANIE PROPAGANDY

Przykładami może służyć choćby niedopasowanie propagandy hitlerowskiej do mentalności Polaków, a wiadomo, jakie to skutki i nikłe efekty dawało w czasie okupacji. Nawet uporczywe powtarzanie kłamstw, stosowane przez Goebbelsa jako pewne pra­wo, nie wywoływało u Polaków skojarzeń pozytyw­nych dla Niemców, gdyż w naszej strukturze informa­cyjnej nie znajdowały one najmniejszej szczeliny przy­gotowanej na jej przyjęcie. Podobnymi przykładami służą kolejne, propagandowo-dywersyjne akcje mona­chijskiego radia „Wolna Europa”, mające na celu de­zorientację i skłócenie naszego społeczeństwa. Poszcze­gólne porcje informacji prawdziwych i fałszywych na­kładały się na siebie, wywołując w społeczeństwie reakcje niekorzystne dla nadawcy i kompromitujące go.

Comments

ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE

Z tego też względu od psychologu ogólnej i spo­łecznej należy oczekiwać wielu poważnych prac nauko­wych dotyczących zastosowania cybernetycznej apara­tury pojęciowej i badawczej do sformalizowania sze­regu pojęć, a m. in.: facylitacji, naśladownictwa, su­gestii, sympatii itp. Reasumując, jeżeli informacja zostanie odpowiednio dopasowana do wewnętrznej struktury adresata, wtedy, wchodząc w nią, wypełni tę strukturę harmonijnie. Oznacza to, że każdy element informacji dojdzie do właściwego miejsca w tej strukturze i pobudzi do dzia­łania cały system na niej oparty. Jeżeli natomiast kon­strukcja informacji nie będzie dopasowana do we­wnętrznej struktury, to przynajmniej część, jeżeli nie wszystkie informacje, zostanie przez nią odrzucona. Często poszczególne porcje informacji nadchodzące ko­lejno nakładają się na siebie i wzajemnie zakłócają, marnując w ten sposób cały przekaz informacyjno- -propagandowy.

Comments

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!