//////

BADANIA LOGICZNE

W związku z koniecznością wymiany informacji czło­wieka z maszyną zaszła potrzeba znalezienia jakichś wspólnych elementów w strukturze i budowie języków, stworzenia ogólnych podstaw języka jako narzędzia in­formacyjnego. Powstał nurt badań zwany lingwistyką matematyczną, którego twórcą jest Kazimierz Ajdu- kiewiczBadania nad językiem i stworzenie jego ogólnych podstaw rozszerzyły nasze pojęcia w zakresie języko­znawstwa i przyczyniły się do podkreślenia informacyj­nego znaczenia języka. Obecnie każdy system przekazy.Badania logicznej struktury języka prowadzili w Polsce również: S. Leśniewski, A. Tarski i ich uczniowie. Zasługą A. Tarskiego jest m. in. stworzenie teorii modeli semantycznych, która przyczyniła się do ugruntowania i systematyzacji seman­tyki. Poważny dorobek naukowy w dziedzinie językoznaw­stwa pozwala mówić o polskiej szkole lingwistyki matematycz­nej.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!