//////

ALTERNATYWNE DZIAŁANIE

Mając zbiór alternatywnych działań CIr..,Cn osobni­ka lub zbiorowiska i zbiór możliwych rezultatów tych działań 0lt…,0n} można określić prawdopodobieństwo Pi (i ~ l,…,n) tego, że osobnik lub zbiorowisko pod wpływem danej informacji wykaże określone działanie Ci i(i = 1 można także mówić o prawdopodobień­stwie E-,j tego, że działanie C/, wybrane przez osobni­ka j, doprowadzi do rezultatu Ot o określonym znacze­niu i wartości Vj rezultatu Oj dla osobnika czy zbioro­wiska z. Mówimy wtedy, że oddziałujemy na osobnika lub środowisko, jeśli kształtujemy wielkości Ph Ey i Vj.Aby wywołać określony efekt Oniezbędną ilość informacji można otrzymać z odpowiedniego wzoru i mierzyć ją w tzw. inbitach (lub po prostu bitach). Potrzebną motywację wyznacza się także z odpo­wiedniego wzoru, w którym występują wielkości Pi, E}j, V-t; jednostką miary jest tzw. mobit.

Leave a Reply

    Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
    error: Content is protected !!